Regulamin serwisu

01. Słownik pojęć

Administrator – Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896
Uzytkownik – każdy podmiot kontaktujący się z Administratorem i korzystający ze strony internetowej
Regulamin – niniejszy Regulamin

02. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, NIP: 5860157896
2. Administrator portalu www.transport-morski.pl zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na przesyłane zapytania..
3. Administrator portalu www.transport-morski.pl nie odpowiada za błędy w działaniu portalu, Użytkownik korzysta z zawartych na nim informacji na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

03. Zasady ochrony danych osobowych

1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Administratorem..
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w celu odpowiedzi na zadane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres związany z odpowiedzią na zadane pytanie, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Administrator nie przekazuję danych osobowych podmiotom trzecim.
6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się wPolityce Prywatności.

04. Warunki techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2.
2. Włączoną obsługę Java Script.
3. Aktywny adres e-mail.

05. Postanowienia końcowe

1. Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu miała miejsce dnia 15.07.2018 r.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
3. Spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.transport-morski.pl.